Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Regulamin wypożyczalni kajaków „Przystań Pilica”

 1. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z aktualnym cennikiem.
 2. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy ). Wypożyczającym może być jedynie osoba pełnoletnia.
 3. W przypadku jeśli wydający uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu.
 4. Osoba pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą obsługiwani.
 5. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego umowy najmu o odpowiedzialności materialnej, która zawiera informację o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, wpłacenie należności oraz pozostawienie dokumentu tożsamości. Z momentem podpisania w/w umowy za wypożyczony sprzęt. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne oraz wiosła, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 7. Sprzęt zwracany do wypożyczalni kajaków „Przystań Pilica” powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie ( czyli w takim jak został wydany )
 8. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i wypożyczalni kajaków „Przystań Pilica”.
 9. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z wypożyczalnią kajaków „Przystań Pilica”.
 10. Za nie zwrócenie sprzęt w zadeklarowanym i opłaconym terminie użytkownik ponosi dodatkową opłatę w wysokości 15 zł za każde 60 min zwłoki w stosunku do początkowego czasu wypożyczenia sprzętu.
 11. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 12. Wypożyczalnia kajaków „Przystań Pilica” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 13. Wypożyczalnia kajaków „Przystań Pilica” nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 14. Wcześniejsze , niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnie kajaków „Przystań Pilica” i mogą być zrealizowane wyłącznie na warunkach wypożyczalni kajaków „Przystań Pilica”.
 15. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni kajaków „Przystań Pilica” będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 16. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez wypożyczalnie kajaków „Przystań Pilica” oraz służb do tego uprawnionych.
 17. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenie (nieodwracalne sprzętu (kajaku, kamizelki, wioseł) Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Wypożyczający odpowiada również za uszkodzenia sprzętu, skutkujące częściową utratą wartości sprzętu.
 18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla wypożyczalni kajaków „Przystań Pilica”


Regulamin spływów

 1. Wszystkie warunki zawarte w regulaminie wypożyczalni kajaków „Przystań Pilica” odnoszą się również do organizowanych spływów.
 2. Organizatorem spływów kajakowych jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób.
 3. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt.
 4. W przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich, rodzic lub opiekunowie prawni wypełniają zamieszczone na oddzielnym formularzu Oświadczenie.
 5. Uczestnik spływu odpowiada za stan sprzętu, tj. kajak, kamizelkę asekuracyjną, wiosło i inny wypożyczony sprzęt przed Organizatorem spływu.
 6. Uczestnik spływu zobowiązany jest do wykonania poleceń Organizatora spływu dotyczących bezpieczeństwa.
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających. Zakazane jest również spożywanie alkoholu, narkotyków, środków odurzających bądź innych o podobnym działaniu w trakcie oczekiwania na wypłynięcie
 8. Decyzje o wyborze trasy, miejsca biwakowania, godzinie wypłynięcia podejmuje Organizator spływu.
 9. W przypadku rezygnacji Organizatora ze spływu w terminie dłuższym niż 14 dni przed datą jego rozpoczęcia, wypożyczalnia kajaków „Przystań Pilica” dokonuje zwrotu wpłaconej w dniu zapisu zaliczki. W przypadku rezygnacji Organizatora w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia lub w czasie trwania spływu, Organizatorowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku spływu zaliczka wynosi 30% całkowitych kosztów wypożyczenia sprzętu.
 10. Rezygnacja Organizatora z imprezy może nastąpić jedynie pisemnie i musi zawierać datę jej złożenia. Za datę złożenia rezygnacji uznaje się datę wpłynięcia rezygnacji .
 11. Wypożyczalnia kajaków „Przystań Pilica” ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych: siła wyższa (klęski żywiołowe, powodzie, działania wojenne, epidemie) decyzję władz państwowych i innych instytucji.
 12. Podpis złożony przez Organizatora na umowie najmu wiąże się z akceptacją regulaminu wypożyczalni kajaków „Przystań Pilica”.
 13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wodzie.